Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Pædagogisk lærings- og ressourcecenter

Pædagogisk læringscenter (PLC) og Ressourcecenteret (RC) arbejder tæt sammen. I RC indgår skolens ledelse skolepsykologer, skolens socialrådgiver, inklusionspædagog, sundhedsplejersker, UU-vejleder, LKT-vejledere og andre vejlederfunktioner som trækkes på ad hoc. I PLC indgår skolens ledelse, læringsvejledere, IT-vejleder, IT-koordinator og resten af skolens vejledere.

Kommunens formål

Formålet med PLC og RC´s arbejde er at understøtte den flerfaglige dialog om pædagogiske og undervisningsmæssige udfordringer.

Lærere og pædagoger får inspiration, støtte og hjælp til at udvikle enten sociale, faglige, organisatorisk og samarbejdsmulige tiltag. Handleplaner omkring enkelte elever udarbejdes og præsenteres på møder med forældre, hvor forældre inddrages som ligeværdige ressourcepersoner, når det gælder elevens trivsel og udvikling. Som fagpersoner kommer PLC og RC med anbefalinger og forslag til de konkrete skridt i handleplanen, der kan fremme en positiv faglig og social udvikling for den enkelte elev.

Utterslev Skoles formål

På Utterslev Skole har vi med vores egne ord omformuleret de politiske kommunale målsætninger:

PLC og RC skal i  samarbejde arbejde med følgende:

  • Alle elever og alt personale indgår i en positiv læring og trivsel
  • Gennem samarbejde med forældrene styrker vi det sociale og faglige fællesskab i elevgruppen  
  • Lærere og pædagoger får inspiration, støtte, sparring og hjælp til at udvikle den generelle praksis, så den omfatter den generelle praksis, så den omfatter alle elever 
  • Vejlede om  forebyggende og inkluderende læringsmiljø
  • Udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen
  • Støtte medarbejderne i at have fokus på læreprocesser og læringsprocesser  
  • Inspirere medarbejderne til arbejdet med læringsprocesser og læringsresultater   
  • Sørge for, at forskningsbaseret viden om læring bliver brugt i praksis 
  • Understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner, for eksempel læringsvejledere og inklusionsvejledere

     

Matematikvejledere, læsevejledere og læringsvejledere udarbejder og opdaterer en oversigt over årets indsatser og projekter.                                                                                                         

Se mere i menupunkterne: læsevejledning, matematikvejledning og PLC.

Sociale eller faglige udfordringer

Når et lærer-pædagogteam oplever faglige, sociale eller pædagogiske udfordringer omkring en elev, eller en gruppe af elever, udarbejder en lærer og/eller en pædagog en skrivelse, som vi kalder Rundt om Barnet (ROB). For at modtage sparring fra ressourceteamet eller vejlederteam indhentes samtykkeerklæring fra forældrene til de børn, der hentes sparring på. Lærer og pædagog videregiver resultatet af mødet med RC-teamet i form af en skriftlig tilbagemelding med den videre handleplan, som kan inkludere et møde med forældrene, som inddrages i løsningsstrategier for barnet. Hvis bekymringen har social faglig karakter betragtes sagen som en sag, hvor det kan være godt at inddrage skolesocialrådgiveren, så denne kan indgå i rådgivning af forældrene i forhold til at sikre den nødvendige sociale omsorg for barnet.

Hvis bekymringen for et barn har karakter af noget der er vanskeligt for eleven at forstå rent læringsmæssigt trækkes i første omgang på de forebyggende indsatser og senere kan skolens psykologer indgå som vigtige sparringspartnere og rådgivere.

Vejlederteam

På skolen har vi forskellige tværfaglige vejlederteam, der har øremærket en del af deres arbejdstid til at gå ind med særlige faglige ressourcer til at understøtte et årgangsteam eller udbyder særlig undervisning i form af holdundervisning. Vejlederne har særlige spidskompetencer og indgår ligeledes i faste tilbagevendende kursusforløb på årgange og i klasser ud fra en faglig progression gennem elevens skoleforløb.

Teamsamarbejde

Vores pædagogiske grundlag lægger op til en fleksibel udnyttelse af såvel fysiske rammer som menneskelige ressourcer. Vi har lagt rammer for arbejde i medstyrende team i en afdelingsopdelt skole. Teamene er selv med til at udfylde de pædagogiske rammer for arbejdet, og vi arbejder løbende med at diskutere og udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Vi har valgt at samle så mange undervisningstimer som muligt omkring et årgangsteam, der arbejder tæt sammen med pædagogerne om de yngste årganges elever. Et team er sammensat ud fra pædagogiske og fagfaglige kompetencer, så alle voksne i teamet bidrager med hvert teammedlems viden, uddannelsesbaggrund, kompetencer og erfaringer og arbejder professionelt som et team. Det er teamets ansvar at sikre planlægning af læringsmål i periode/årsplaner og at evaluere læringsudbyttet i samarbejde med forældre og elever.
Hvert årgangsteam udarbejder en teamplatform for teamets interne samarbejde.