Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for læring

skolens logo

   Princip for elevernes læring                                                                                            

For at eleverne kan blive så dygtige de kan, skal eleverne tilbydes en differentieret undervisning, hvor læring sker på mange forskellige måder. Skolen har et læringssyn der understøtter eleven individuelt, men anerkender også betydningen af læring i relationer og i at være en del af et inkluderende fællesskab.

Skolens naturfaglige profil betyder at eleverne lærer at arbejde ud fra en undersøgende tilgang og stille nysgerrige spørgsmål, der egner sig til at blive undersøgt. Projektarbejde er en stærk integreret del af undervisningen, hvor eleven både lærer at indtage forskellige roller i projektarbejdet og arbejde med forskellige undersøgende metoder.

Eleven skal gennem sin skolegang fra 0. - 9. klasse langsomt lære selv at tage ansvar for sin skolegang og læring. Ud over at opnå viden og færdigheder i de enkelte fag, øver eleven sig på at organisere, planlægge og tilrettelægge egen læring, indgå konstruktivt i gode relationer og læringsfællesskaber og gør erfaringer med hvordan man koncentrerer sig bedst, arbejder vedholdende og øver færdigheder.

Det er lærerne der har viden om og ansvaret for, at den enkelte elev og klassens læringsprogression foregår ud fra gældende læringsmål og med afsæt i de potentialer og faglige kundskaber eleverne har. Læreren holder løbende forældrene orienteret om elevens udbytte af undervisningen og giver i Meebook forældrene indblik i de emner, læringsforløb og læringsmål der er planlagt. Alle elever har en elevplan, hvor det fremgår hvilke læringsforløb og læringsmål der er sat for eleven. Elevplanen er afsættet for den årlige skole-hjemsamtale/elevsamtale.

Eleverne får løbende respons/feed-back på deres skolearbejde, herunder også deres hjemmearbejde.  Tilbagemeldingerne har til formål at give eleven opmærksomhed og anerkendelse, orientere sig om hvorvidt eleven har forstået stoffet og sætte tydelige forventninger. 

Såfremt der er bekymring om en elevs faglige udvikling tager pædagoger eller lærere kontakt til forældrene. Har forældrene en bekymring ift. deres barns læring og/eller trivsel, opfordres de til at tage kontakt til lærere eller pædagoger.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde er undervisningsrelaterede aktiviteter, som er et supplement til undervisningen i skolen.  Hjemmearbejde har til formål, at:

  • træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt
  • underbygge elevens faglige kundskaber og færdigheder
  • give forældrene et indblik i dele af det, der foregår i barnets skoleliv og kan bringe skole og hjem tættere på hinanden

Hjemmearbejde er ikke egnet til at indlære nye eller usikre faglige elementer, men kan fungere som træning/konsolidering/fordybelse i allerede indlærte færdigheder eller faglig viden. Det er lærerne der fastsætter rammerne og sikrer at hjemmearbejdet er afstemt både i mængde, sværhedsgrad og indhold. Derudover tilrettelægges hjemmearbejdet så der er mulighed for at vælge mellem en vifte af forskellige opgaver/aktiviteter, således at hjemmearbejdet i det omfang det er muligt, er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære. For at føle ejerskab vil eleverne i takt med at de bliver ældre, blive medinddraget i formuleringen af deres hjemmearbejde.

Forældrene opfordres til at være nysgerrig og opmuntrende omkring hjemmearbejdet ved at vise interesse og spørge ind til hvad barnet er optaget af og er fordybet i. Forældrene opfordres ligeledes til at understøtte eleven i at tage ansvar for egen læring i takt med at eleven bliver større. Hvis ikke andet er aftalt med elevens forældre, tilrettelægger læreren elevens hjemmearbejde således, at eleven kan klare arbejdet på egen hånd.

Skolen udarbejder supplerende materiale/retningslinjer i forhold til:

  • hvorledes årgangsteamet arbejder med feedback på elevens læring
  • hvorledes årgangsteamet anvender MeeBook og elevplaner
  • forventninger til hvorledes der arbejdes med hjemmearbejdet på de forskellige årgange
  • en forældreguide der giver gode råd til hvordan man kan involvere sig i sit barns læring og hjemmearbejde

 

Godkendt på skolebestyrelsesmødet 25. februar 2021