Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Om elevråd

Princip om elevråd og elevrepræsentanter

Elevrådet skal indenfor sit arbejdsområde varetage elevernes interesser på skolen. Elevrådet er bindeled mellem eleverne, pædagogisk personale og ledelsen, og mellem eleverne og skolebestyrelsen. Elevrådet er endvidere med til at opretholde et godt forhold til lærere og forældre.

På Utterslev Skole er der et elevråd for 0 – 3. klasse (det lille elevråd) og et elevråd for 4. – 9. klasse (det store elevråd). Til det store elevråd er der tilknyttet en kontaktlærer. Til det lille elevråd er der tilknyttet en kontaktlærer eller en kontaktpædagog. Det lille elevråd tager primært emner op der vedrører indskolingen, hvor det store elevråd tager emner op der vedrører hele skolen.

Mål for elevrådet

 • At få et velfungerende og selvstyrende elevråd, hvor alle tager ansvar, viser engagement, er opsøgende og meddelsomme
 • At elevrådet bliver så selvstyrende som muligt

For elevrådet gælder

 • At der er en formålsbeskrivelse og forretningsorden for hvad henholdsvis det lille og det store elevråd er til for, beskæftiger sig med og hvor rådene arbejder. Formålsbeskrivelsen og forretningsorden skal hvert år drøftes og eventuelt revideres.
 • At der er synlighed omkring elevrådenes arbejde, således at der blandt alle elever på skolen er en bevidsthed om hvad elevrådene er til for, hvad de beskæftiger sig med, hvilke beslutninger de træffer og hvilke resultater de skaber
 • At elevrådene hvert år aflægger en årsberetning til eleverne, hvor de gennemgår elevrådets arbejde og resultater for det forgange år

Valg af elevrådsrepræsentanter

I elevrådene sidder en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. Valg af elevrådsrepræsentanter i klasserne sker ved at:

 • Klasserne vælger en repræsentant og en suppleant fra hver klasse til elevrådet. Valget skal foregå inden juni for det kommende skoleår. 0.-klasserne vælger deres repræsentanter i august, så de kan deltage i skoleårets første elevrådsmøde.
 • Elevrådet konstituerer sig med formand og næstformand på det sidste møde i juni inden sommerferien

Samspillet mellem det store og det lille elevråd

På det sidste møde i juni udpeger det store elevråd og det lille elevråd en ”elevrådsven”, der har til opgave at sikre en løbende kontakt elevrådene imellem. Elevrådsvennerne har til opgave at skabe sammenhæng mellem de to elevråd. Det er elevrådsvennen i det store elevråd der har ansvaret for at tage dialog og være opsøgende. 

Tre gange årligt afholdes et fællesmøde for det store og det lille elevråd, hvor man gensidigt informerer hinanden om arbejdet.

Valg af repræsentanter til skolebestyrelsen

Der skal jf. folkeskoleloven være to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Elevrådsrepræsentanterne har stemmeret i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen holder 8 ordinære møder om året. Formanden for elevrådet er automatisk også elevrådsrepræsentant i skolebestyrelsen. Valg af den anden elevrådsrepræsentant sker efter følgende fremgangsmåde:

 • Alle elever i det store elevråd kan stille op til at sidde i skolebestyrelsen. Gennem afstemning blandt elevrådsmedlemmerne i både det lille og dets store elevråd, afgøres hvem der er den anden elevrådsrepræsentant i skolebestyrelsen. Dette meddeles formanden for skolebestyrelsen.
 • Valg af elevrådsrepræsentant til skolebestyrelsen skal ske på det sidste møde i juni, således at de to elevrepræsentanter er udpeget og kan deltage i skolebestyrelsesmøderne fra skoleårets begyndelse.

For kontakten med skolebestyrelsen gælder:

 • At elevrådene hvert efterår melder ind til skolebestyrelsen hvad de i indeværende skoleår har fokus på (en årsplan og et budget), således at skolebestyrelsen kender til elevrådenes prioriteter og har mulighed for at understøtte elevrådenes arbejde
 • At elevrådene til hver en tid kan invitere repræsentanter fra skolebestyrelsen med til deres møder

Kontaktlærer/pædagog for elevrådene:

For hver kontaktlærer/pædagog er der udpeget en stedfortræder.

Når en lærer/pædagog udnævnes til kontaktperson for henholdsvis det lille og det store elevråd, så skal vedkommende snarest på kursus i opgaven, såfremt vedkommende ikke allerede har været på kursus eller det er længe siden.

Som kontaktlærer/pædagog for et elevråd forventes det:

 • Kontaktlærerens/pædagogens vigtigste rolle er at formidle et positivt og konstruktivt samarbejde med skolens elever, ansatte og skolebestyrelsen. Kontaktpersonen har til opgave at understøtte og om nødvendigt at være bindeled til skolens klasser, ledelse, pædagogisk personale, elevrådene imellem og til skolebestyrelsen. Kontaktpersonen har endvidere til opgave at orientere skolens ledelse om hvad der optager elevrådene.   
 • At kontaktlærerne/pædagogen understøtter elevrådene i at være så selvstyrende som muligt og kan facilitere elevrådene således at møderne er velforberedte, at alle har mulighed for at give input til dagsordenen, at møderne gennemføres med en god demokratisk og anerkendende mødekultur og med tydelighed om hvad der er truffet beslutning om
 • At kontaktlærerne/pædagogen understøtter elevrådet og det enkelte elevrådsmedlem, med at synliggøre elevrådets arbejde til de øvrige elever – herunder videreformidle de drøftelser og beslutninger der har været i elevrådet. Kontaktlærerne skal facilitere videreformidlingen, men elevrådet skal stå for selve formidlingsdelen.
 • At minimum én kontaktlærer/pædagog for elevrådene deltager på et af skolebestyrelsesmøderne i efteråret, hvor de sammen med elevrådsrepræsentanterne fremlægger årsplanen for elevrådsarbejdet

 

Besluttet på skolebestyrelsesmøde, den 19. januar 2019