Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Klassesammenlægning og ombrydning

 

Baggrund for at formulere et princip for klassesammenlægning og ombrydning

Indimellem vil der være brug for at lægge klasser sammen eller ombryde klasser på en årgang, for at skabe socialt og fagligt velfungerende klassefællesskaber.

Skolens ledelse træffer beslutningen om en eventuel klassesammenlægning/-ombrydning ud fra en helhedsvurdering af de pædagogiske forhold for de berørte elever og skolens økonomi.

I Københavns Kommune er budgettildelingsmodellen på skoleområdet baseret på antallet af klasser. Klassesammenlægninger og ombrydninger er derfor noget alle skoler i Københavns Kommune skal forholde sig til og gennemføre, når det er nødvendigt.

Utterslev skole tilstræber at være en tresporet skole, som den er normeret og bygget til at være.

Princip for klassesammenlægning og klasseombrydning

Princippet skal sikre, at der er tryghed og det bedste grundlag for samarbejdet mellem forældre, børn og skole ved en klassesammenlægning eller klasseombrydning.

Princippet understøtter muligheden for at danne socialt og fagligt velfungerende fællesskaber, hvor det enkelte barn møder børn, der er forskellig fra dem selv, og at alle sikres den optimale mulighed for trivsel og mulighed for at lære.

 For en klassesammenlægning eller en klasseombrydning gælder at:

 • Alle klasser skal være bæredygtige, både fagligt, socialt og økonomisk
 • Når en eller flere klasser på en årgang vurderes til ikke at være fagligt eller sociale velfungerende, skal skoleledelsen vurdere, om en klasseombrydning skal iværksættes.
 • Hvis det samlede elevantal på en årgang falder til et antal, der muliggør dannelse af færre klasser med max 28 elever i hver klasse, skal skoleledelsen tage stilling til, hvorvidt der skal iværksætte klassesammenlægning for at opretholde økonomisk bæredygtighed for hele skolen
 • En klassesammenlægning eller klasseombrydning kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt af skoleåret
 • Som udgangspunkt blandes alle klasser på årgangen, så der dannes helt nye med mindre helt særlige forhold, taler for andet
 • Gennem dialog forberedes elever og forældre på klassesammenlægning eller klasseombrydning

I forhold til klassesammenlægningen/klasseombrydningen tilstræbes det at:

 • Der er stort set lige mange børn i klasserne
 • Der er en ligelig fordeling af drenge og piger
 • Der er en ligelig fordeling af to- eller flersprogede børn. Børnene inddeles ikke efter etnicitet.
 • Der er en ligelig fordeling af børn med faglige udfordringer eller med brug for særlig inklusionsindsatser

Skolens ledelse har udarbejdet følgende retningslinjer, der skal sikre princippets efterlevelse:

 • Skoleledelsen holder løbende øje med årgangenes samlede elevantal samt faglig og social bæredygtighed på årgangene.
 • Skoleledelsen orienterer årligt om antallet af børn og klasser på de forskellige årgange og hvad den gennemsnitlige klassekvotient pr årgang er.
 • Når skoleledelsen har truffet beslutning om klassesammenlægning eller klasseombrydning, orienteres SB på førstkommende møde.
 • Det pædagogiske personale omkring de berørte klasser samarbejder med skoleledelsen om tilrettelæggelsen af den kommende proces
 • Kontaktforældrene medinddrages som de første af årgangens forældre
 • Skolens ledelse udarbejder en kommunikationsplan, som kontaktforældrene kvalificerer. Planen skal indeholde en tidsplan for, hvordan og hvornår eleverne høres.
 • Skolelederen inviterer årgangens forældre til et informationsmøde, der er tilrettelagt i samarbejde kontaktforældrene og årgangsteamet.
 • Årgangsteamet udarbejder en skriftlig plan for, hvordan den første måned i de nye klasser skal forløbe, og hvordan man vil arbejde for at styrke elevernes trivsel i de nye klasser.
 • Klubben medinddrages, hvor det giver mening.
 • Hver elev har en samtale med sin kontaktlærer om, hvad der er vigtigt for den enkelte elev, og hvad der skal tages hensyn til ved en klassesammenlægning eller klasseombrydning

 

                                                Dette princip er vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 26. januar 2022