MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolens organisering af undervisningen

Princip om undervisningens organisering

Ifølge folkeskoleloven skal skolebestyrelsen udarbejde princip for undervisningens organisering.

Vi har siden skolen blev grundlagt, haft en stærk tradition for projektarbejde og for at arbejde på tværs af årgange. Det er et kendetegn som vi skal holde fast i, men som også skal matche den skole vi er i dag.

Siden skolen er blevet grundlagt, har vi udvidet skolen med et 3. spor og har på nogle årgange også et 4. spor. Derudover har vi igennem det sidste år forsøgt at skabe en mere enkel organisering på skolen, hvor vi er gået fra 3 til 2 afdelinger. Dette for at mindste overgange og kompleksitet.

Der er igennem årene sket en stigning i danske unge med opmærksomhedsforstyrrelser og stress og dermed et styrket behov for struktur og forudsigelighed. Flere elever og forældre har igennem årene efterspurgt en stærkere struktur for undervisningen, da de mange holdskift, elevskift og lærerskift kan virke forvirrende og elevens læring og relationsdannelse blive udfordret. Senest er der i de ældste klasser konstateret et større konfliktniveau elever imellem og mellem lærere og elever, hvor også lærernes arbejdsmiljø har været udfordret. Dertil kommer at karakterniveauet for afsluttede afgangseksamen på Utterslev Skole, har ligget lavt.

Det har givet anledning til at skolebestyrelsen formulerer et princip for organisering af skolens undervisning. Princippet bliver behandlet på skolebestyrelsesmødet d. 14. maj 2020 og herefter sendt til høring hos MED-udvalget og elevrådet. Et endeligt princip forventes vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 10. juni 2020.

Der kører pt. et treårigt ”Rammeforsøg for en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen”, hvor 4. – 9. klasserne har haft korte skoledage, erstattet med to-lærerhold og bonushold. Bestyrelsen skal ud over holddannelse også tage principiel stilling til skoledagens længde. Det giver dog bedst mening at fastsætte principper herfor, når rammeforsøget er afsluttet her i 2020 og evalueringen er lavet. Det foreslås derfor, at ledelsen udarbejder en timefordelingsplan, som bestyrelsen løbende orienteres om. Derudfra kan bestyrelsen senere på året, formulere et supplement til princippet, der vedrører skoledagens længde.

Princip for skolens organisering af undervisningen

Utterslev Skole er en skole med tre spor. I nogle år har skolen været nødsaget til at lave 4 spor.

På Utterslev Skole er undervisningens organisering kendetegnet af tydelig struktur og forudsigelighed i forhold til elevens hverdag og det pædagogiske personales arbejdstilrettelæggelse. Dette skal fremme en stabilitet og tryghed omkring eleverne, styrke de fælles normer og regler på skolen og understøtter et udviklende læringsmiljø. Eleverne skal med afsæt i undervisningens organiseringen nemt kunne forholde sig til hvilket klassefællesskab de er en del af, hvilke lærere man samarbejder med og laver tilknytning til og hvilken læring der skal foregå.

 

Skolens undervisning organiseres som udgangspunkt i klasser med tilhørende tværfagligt lærer- og pædagogteam, der dækker hele årgangen. Dette skal styrke relationen mellem lærer og elev, begrænse opbrud i relationer og gøre det tydeligt hvem der ansvarlig for hvad. Eleverne tilknyttes en fast dansklærer, matematiklærer og fra 6. klasse også fast engelsklærer.

For at understøtte en løbende inspiration og motivation af eleverne, en stærk fællesskabsfølelse og muligheder for differentieret undervisning af elever, der har brug for et fagligt løft eller faglig udfordring, kan undervisningen tilrettelægges i hold, der går på tværs af årgang eller klassetrin, i en tidsbegrænset periode. Der er tydelige pædagogiske, læringsmæssige og trivselsmæssige overvejelser forbundet med holddannelsen.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10. juni 2020