Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Princip for klassedannelse

Princip for klassedannelse 

Utterslev Skole ligger i en mangfoldig bydel, og klassedannelsen skal afspejle dette. Klasser dannes derfor ud fra, at børnene møder børn der ligner dem selv og møder børn der er forskellige fra dem selv. Såfremt barnet er i positive tætte relationer med andre der starter på skolen, tilstræbes at minimum et af disse børn starter i samme klasse.

Inden skolestart inddeler skolen de kommende elever i klasser, der giver mulighed for at danne sociale og fagligt velfungerende fællesskaber, hvor alle børn sikres en optimal mulighed for at trives og lære. Dette sker med afsæt i den viden, som skolen får overleveret fra børnehaverne og fra indskrivningspapirerne som forældrene udfylder.

I førskoletilbuddet (mini-UFO) tilegner det pædagogiske personale sig yderligere viden om det enkelte barn, om barnets relationer med andre børn og om fællesskabsfølelsen i klassen, som ved skolestart bruges til at sikre at alle børn kommer trivsels- og læringsmæssigt godt fra start.

I forhold til klassedannelsen tilstræbes det at:

  • Der er stort set lige mange børn i klasserne
  • Der er en ligelig fordeling af drenge og piger
  • Der er en ligelig fordeling af to- eller flersprogede børn. Børnene inddeles ikke efter etnicitet.
  • Der er en ligelig fordeling af børn som er mere eller mindre fremme i den sproglige udvikling, vist i de sprogtests som børnehaven laver

Ved overgangen fra 5 til 6. klasse tages der stilling til, om der skal ske en ny klassedannelse. Dette for at fastholde målet om at klasserne skal danne sociale og fagligt velfungerende fællesskaber, hvor alle børn sikres en optimal mulighed for at trives og lære. Varslingen af en ny klassedannelse skal ske i god tid.

Skolens ledelse har udarbejdet følgende retningslinjer, der skal sikre princippets efterlevelse:

På Utterslev Skole kalder vi førskoletilbuddet for ’Mini-UFOen’. I mini-UFOen er børnene som udgangspunkt inddelt i klasser, men har også aktiviteter der går på tværs af klasserne. Børnene hjælpes i at skabe nye relationer og den samlede gruppedynamik og klassefællesskabet, observeres og faciliteres. Den viden som det pædagogiske personale tilegner sig om det enkelte barn og børnefællesskabet indgår i overgangen til skolen.

  • Klassedannelsen til 0. klasse sker inden 1. maj og baserer sig på et samarbejde og en vidensoverdragelse mellem skolen og børnehaverne.
  • Den viden som forældre ønsker skal indgå i afsættet for klassedannelsen, skal gå til børnehaverne, som giver det videre til skolen.
  • Skolen inddrager viden fra IT-platformene ’KBH-barn’ og sprogvurderingerne, som begge er IT-platforme. Børnehaverne arbejder med disse  i forbindelse med børnenes overgang til skolen.
  • Der afholdes vidensoverdragelsesmøder i forhold til børn med særlige behov.
  • Inden udgangen af januar tager skolen stilling til, og melder ud til børn og forældre på 5. årgang, om der ved oprykningen til 6. klasse vil ske en gendannelse af klasserne.

Skolelederen har til hver en tid ansvaret for den endelige klassedannelse.

Godkendt på SB-møde den 14. maj 2020