Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Kontaktforældre og trivselsforældre

Kontaktforældre og trivselsforældre på Utterslev Skole

Alle forældre har et medansvar for et godt forældresamarbejde og for, at der er god trivsel i og omkring børnegruppen. Kontaktforældrene og trivselsforældrene er således ikke alene om opgaven. Kontaktforældrene har dog den formelle rolle at være klassens repræsentanter og gå i dialog med skolen, når der er behov for det. Trivselsforældrene har til opgave at sikre, at der løbende bliver taget initiativ til at styrke sammenholdet og trivslen i klassen.

Utterslev Skole har besluttet, at der for hver klasse er to kontaktforældre og to kontaktforældre-suppleanter. Derudover er der det antal trivselsforældre, som forældrene i klassen beslutter sig for. Der afholdes valg hertil én gang årligt på forældremødet i efteråret.   

Som kontaktforælder forventes det, at du:

 • Repræsenterer hele klassen 
 • Forsøger at være synlig i forældregruppen og have føling med, hvordan det går i klassen
 • Er klassens primære kontaktpunkt ift. lærer/pædagoger/ledelsen
 • Deltager i de to årlige forældremøder – herunder deltage på formøde med lærerne hvor mødet planlægges
 • Deltager i skolebestyrelsens årlige møde med kontaktforældrene
 • Holder dig generelt orienteret på Aula og læser ‘Utterslev Nyt’ fra ledelsen samt bestyrelsens referater og nyhedsbreve

Som trivselsforældre forventes det at du:

 • Repræsenterer hele klassen
 • Støtter op om de aktivitetsforslag, der kommer fra klassens børn og forældre
 • Foreslår og/eller igangsætter aktiviteter for klassens børn og forældre

Tak, fordi du har meldt dig som kontaktforælder eller trivselsforælder!

Indhold

Kontaktforældre. 3

Faste aktiviteter i løbet af året. 3

Årsforløb for kontaktforældre. 3

Rollen som kontaktforælder. 4

Hvordan er man klassens repræsentant?. 4

Når den løse snak bliver et tilbagevendende tema. 5

Når der sker forandringer i forhold til klassen. 6

Det kontaktforældrene ikke skal 6

Trivselsforældre. 7

Faste aktiviteter i løbet af året. 7

Understøt alle i at være med. 7

Årsforløb for trivselsforældre. 8

Kontaktforældre

Faste aktiviteter i løbet af året

Forældremøde

Efterår og forår holder skolen forældremøde. Lærere, skolepædagoger og kontaktforældre laver sammen en dagsorden til mødet. Nedenfor er forslag til dagsorden og foreslåede emner. Før valg af nye kontaktforældre og trivselsforældre ridses rollen kort op, og lærerne sørger for, at folder om kontaktforældre og trivselsforælder udleveres. Derudover sikres det at der efterfølgende kommunikeres til alle forældre, hvem der er valgt som kontaktforældre og trivselsforældre.

Forslag til dagsorden:

 1. Velkomst ved lærere, skolepædagoger og kontaktforældre
 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af referent
 4. Klassens trivsel
 5. Klassens faglige niveau og faglige indsats
 6. Fællesarrangementer/fællesfødselsdage
 7. Valg af kontaktforældre og trivselsforældre
 8. Eventuelt

 

 

Forslag til dagordenstemaer:

0 – 2. klasse (legegrupper, klassekasse, fælles klasseregler)

 1. – 5. klasse (spilleregler på de sociale medier, legegrupper/spisegrupper)

5. klasse (drøfte en eventuel ny klassedannelse i 6. klasse)

6.  – 9. klasse (omgangstone og samvær på de sociale medier, spisegrupper)

8. klasse (fællesaftaler om indtag af alkohol til fester)

 

Årsforløb for kontaktforældre

September/oktober - forældremøde:

 • 2-3 uger før forældremøde inviterer lærerne og eventuelt skolepædagogen til formøde med de to kontaktforældre. På mødet planlægger man forældremødet, men bruger også anledningen til at drøfte den generelle trivsel, klassefællesskabet, behov for nye initiativer, orientering om ændringer eller beslutninger der er på vej etc. Drøftelsen skal kvalificere indholdet af forældremødet, og samtidig give både det pædagogiske personale og kontaktforældrene et lidt bedre indblik i børnenes skoleliv.
 • Inden formøde har kontaktforældrene bedt forældrene om input til temaer på forældremødet

November/december:

 • Afdelingslederen inviterer kontaktforældrene på årgangen til et møde, hvor der gensidig informeres og gives input til, hvordan det går på årgangen, og hvad børn og forældre på årgangene er optagede af. Samtidig er det en anledning til at kontaktforældrene på årgangen møder hinanden, hvilket særligt i de større klasser ikke sker i hverdagen.

Januar:

 • Særligt for 5. klasser: I januar melder lærerteamet ud, om der vil være ny klassedannelse på årgangen efter sommerferien (se mere herom i skolens princip for klassedannelse). I fald der skal dannes nye klasser involverer lærerne kontaktforældrene i at planlægge en god proces for ny klassedannelse og drøfter, hvordan de nye forældregrupper i klasserne kan opnå kendskab til hinanden samt hvordan kontaktforældre og trivselsforældre kan bidrage til trivsel i de nye klasser.

Marts/april – forældremøde (se beskrivelse for sept./okt.-mødet):

Årligt møde med skolebestyrelsen: I løbet af året inviterer skolebestyrelsen til et møde med kontaktforældrene og drøfter et nærmere udvalgt emne der har fælles interesse samt drøfter, hvordan rollen som kontaktforælder fungerer. Det er forventningen, at kontaktforældrene deltager i dette møde. Derudover kan du som kontaktforælder blive inviteret til at debattere eller kommentere forskellige initiativer som skolebestyrelsen arbejder med.

Rollen som kontaktforælder

Som kontaktforælder påtager du dig ansvaret for at tale hele klassens sag. Du er en repræsentant for forældrene og en sparringspartner med det pædagogiske personale.

Hvordan er man klassens repræsentant?

Som kontaktforælder er du repræsentant for klassens børn og forældre. Er der en problemstilling, der fylder blandt flere forældre i klassen, er du som kontaktperson med til at tage kontakt til læreren eller pædagogen for at gøre opmærksom herpå.

Forældrene har en viden og indsigt i børnenes skoledag som lærere, pædagoger og ledelse ikke nødvendigvis har. Derfor er det vigtigt at få forældrenes oplevelser og synsvinkler med ind i skolens arbejde og på den måde forebygge, at problemer vokser sig unødigt store.

Som kontaktforælder er det vigtigt, at du har et blik for, hvordan det går i klassen og forsøger at tage forskellige forældreperspektiver ind. Det kan være meldinger om meget uro, utryghed, mobning eller ved gentagne grimt og hårdt sprogbrug. Nogle forældre siger meget, andre ikke så meget, og du må forsøge at skabe et så generelt overblik som muligt. Inddrag eventuelt også de to valgte kontaktforældre-suppleanter for bedre at kunne vurdere en sag og fornemme den generelle stemning.

Når den løse snak bliver et tilbagevendende tema

En god huskeregel er at tage problemet derhen, hvor det bedst kan løses. Det vil typisk være til en lærer, en pædagog eller i forældregruppen.

Som klassens repræsentant tager du sammen med den anden kontaktforælder kontakt til læreren eller pædagogen i klassen, når du gentagne gange og fra forskellige forældre hører den samme problemstilling eller bekymring nævnt. I dialogen med det pædagogiske personale er du både forældrenes talerør og også en sparringspartner i forhold til at forstå problemet og pege på mulige gode løsninger. 

Når en problemstilling har svært ved at blive løst i klassen eller på årgangen, er det muligt at gå til ledelsen med problemstillingen. Ledelsen vil inden for en uge vende tilbage på henvendelsen og enten give et skriftligt svar eller indkalde til et møde, hvor der er mulighed for at få problemstillingen bedre belyst.

Hvis man har svært ved at vurdere, hvor man skal gå hen med et problem, kan du kontakte medlemmerne af skolebestyrelsen. De kan både være med til at vejlede om, hvordan du får en god dialog i gang med lærerne, pædagogerne eller ledelsen, eller de kan være med til at få sat noget i gang, når andet har vist sig ikke at lykkes.

Prøv overfor læreren/pædagogen/ledelsen at gøre tydeligt:

 • Hvorfor I henvender jer/hvad er problemet? (måske ser I flere problemer samtidig, så prøv at beskriv dem hver for sig)
 • Hvor længe det har stået på
 • Hvor bredt et udsnit af forældregruppen har I været i dialog med
 • Hvordan børnene har det ift. det problem I peger på
 • Hvad kunne I ønske at læreren/pædagogen/ledelsen gør?
 • Hvad kunne I selv foreslå at gøre?  Hvad er allerede forsøgt?

 

Når I som kontaktforældre sætter noget i gang, er det god stil altid at informere de øvrige forældre i klassen om, hvad I gør, og hvad der kom ud af det, I gjorde. Ligeledes er det også god stil at orientere lærere og pædagoger i klassen, hvis I går videre med en henvendelse til ledelsen.

Når der sker forandringer i forhold til klassen

Nogle gange sker der forandringer, eller der er behov for at søsætte særlige initiativer. Det kan f.eks. være, når en lærer eller pædagog går på barsel eller fratræder sin stilling. Det kan være, når der er en trivsels- eller læringsmæssig udfordring i klassen, som kræver en særlig indsats. Det kan være, at lærerne/pædagogerne oplever manglende respekt for deres klasserumsledelse/undervisningen, eller det kan være, at der sker en større tragedie blandt klassens børn eller forældre, som fordrer en tæt kontakt.

I situationer hvor der sker større forandringer, er det forventningen, at kontaktforældrene står til rådighed i forhold til at drøfte, hvordan sagen kan håndteres og kommunikeres. Håndteringen af sagen er alene skolens ansvar, men kontaktforældrene kan være gode sparringspartnere i forhold til at sikre, at der på bedst mulig vis tages hånd om børnenes tryghed og trivsel.

Du kan som kontaktforælder/forælder forvente at:

 • Skolen skriver til alle forældre i klassen/årgangen, når en lærer eller pædagog stopper eller går på barsel/orlov
 • Skolen skriver til alle forældre i klassen, når en elev stopper eller starter i klassen
 • Skolen ikke altid kan melde klart ud hvor lang tid en medarbejder er syg. Af hensyn til medarbejderen kan der være ting der er tavshedsbelagte og sygdomsforløb som man endnu ikke kender omfanget af.
 • I klasseskiftet fra 5. – 6. klasse følger også et skift af lærere på årgangsteamet. Der afholdes et forældremøde, hvor forældrene orienteres om overgangen, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Inden forældremødet afholdes et formøde med kontaktforældrene, hvor det drøftes, om der er særlige emner, der skal have særlig fokus, således at forældremødet bliver så informativt og så kvalitetsfyldt som muligt.

Det kontaktforældrene ikke skal

Det er vigtigt at holde fast i, at kontaktforældre 

 • ikke har rollen som mæglere eller advokater i konflikter
 • ikke er ’sagsbehandlere’ i enkeltsager. Her er det op til de involverede forældre og skolen at løse problemerne i et afgrænset og fortroligt samarbejde. Hvis nogen henvender sig med problemstillinger, der vedrører eget barn, er det dog altid en god ide at guide forældrene videre ved at opmuntre til at tage kontakt til de personer, der kan være med til at løse problemetTrivselsforældre

Forældrene spiller en stor rolle i forhold til styrke fællesskabet og skabe god trivsel i klassen. Det gælder særligt på de mindre årgange, men også de ældre årgange har brug for at forældrene er med til at skabe gode rammer for de unges samvær. Det er vigtigt at understrege, at alle klassens forældre har ansvar for aktiviteter og trivsel, men at trivselsforældrene har en særlig rolle i forhold til at tage initiativ, når der er brug for at klassens trivsel og sammenhold understøttes.

Eksempler på aktiviteter:

 • planlægge fællesarrangement på en legeplads i området
 • arrangere sammenskudsmiddag
 • løbe legegrupper/spisegrupper godt i gang og understøtte dem undervejs
 • administrere klasseklasse

I kan låne klasselokale og køkken i det hus jeres børn har tilknytning til, til fællesspisninger, klassefester og andre arrangementer. Få mere at vide herom på skolens kontor. Mange klasser benytter også fælleshuset Streyf, som ligger ved mosen, såfremt én eller flere forældre har ”kørekort” hertil.

Faste aktiviteter i løbet af året

Der er en tradition på Utterslev Skole at forældre, børn og personale samles til fælles morgenmad i klasserne, når børnene går på juleferie og sommerferie. Trivselsforældrene står her for at minde forældrene om at der er fællesmorgenmad og står for at organisere sammenskuddet og sikre at der er service, borddækning og oprydning.

Understøt alle i at være med

Der er forskel på, hvor meget forældre har tid og mulighed for at engagere sig. Det vigtigste er, at alle børn får en oplevelse af at blive inviteret og have mulighed for at deltage i det fælles aktiviteter I i klassen arrangerer. Det er derfor værdifuldt hvis I som trivselsforældre:

 • har blik for de børn i klassen, der har brug for en særlig opmuntring eller hjælp til at komme til og fra et arrangement
 • har blik for at byde nye elever og deres forældre velkommen i klassen 
 • opfordre forældre, der ikke er på aula til at kontakt skolens sekretær, som kan give adgang og guide i brugen af aula

Årsforløb for trivselsforældre

September/oktober:

 • På forældremødet vælges trivselsforældre, og ideer til aktiviteter drøftes

December:

 • Organisere fælles morgenmad inden juleferien

Juni:

 • Organisere fælles morgenmad inden sommerferien