MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Pjece om indskolingen

 

Om at være forælder til børn i indskolingen på
Utterslev Skole

Senest revideret august 2020

kanal

         Indhold:

 • Kære forældre

 • Aktive forældre

 • Hverdagen

 • Skole/hjem samarbejdet

 • Skolebestyrelsen

 • Forældrerådet i UFOen

 • Kontaktforældre i klassen

Kære forældre

På skolen møder man mange nye ansigter med mange forskellige baggrunde. Det er en styrke for barnet, at kunne håndtere forskelligheder. Det er desuden en værdi for samfundet, at børnene lærer at være venner og passe på hinanden uanset social, kulturel og økonomisk baggrund.

Utterslev Skole ser en styrke i, at børn møder børn der er forskellige fra dem selv, hvilket også er det overordnede kriterie for, hvordan klasserne sammensættes ved skolestart.

På Utterslev Skole ser vi trivsel som en væsentlig forudsætning for, at et barn kan lære og udvikler sig. Og vi tror på, at trivsel udspringer af et tæt og tillidsfuldt samarbejde omkring børnene – dels mellem forældrene i klassen, dels mellem forældrene og det pædagogiske personale/skolen.

Dit barns trivsel afhænger af klassens trivsel. Via sociale arrangementer og forældremøder skaber forældrene sammen med skole rammerne for et rigt og rummeligt socialt liv for alle.  Dette regner vi med, at du som forælder vil være med til at løfte og understøtte.

Med denne folder ønsker vi at give forældre til børn på Utterslev Skole en introduktion til skolen, og gøre det mere overskueligt og tilgængeligt, at være en aktiv medspiller i dit barns hverdag. 

Tak fordi I har valgt Utterslev Skole til.

 

Med venlig hilsen

Ledelsen og skolebestyrelsen på Utterslev Skole

 

Aktive forældre

Utterslev Skole er vores fælles skole og dermed også vores fælles mulighed for, at gøre skolen til en god skole.

Der er mange måder at være aktiv forældre på. Der er både skolebestyrelsen, der er forældrerådet i UFO’en, der er kontaktforældre i alle klasser og vigtigst af alt – der er dagligdagen, hvor dit engagement i dit barns læring og udvikling har afgørende betydning for dit barns skolegang. Dit engagement i den børnegruppe (og forældregruppe) som dit barn er en del af, har stor betydning for dit barns trivsel.

Vi ved, at konflikter i børnegruppen nemmere kan forebygges og løses mellem forældre, der kender hinanden, respekterer hinanden og taler sammen anerkendende og respektfuldt.

Et godt socialt liv på og omkring skolen bidrager til en sjovere og mere tryg skolegang, og det giver øget lyst til at lære, samt bedre forudsætninger for et godt kammeratskab med hinanden.

Hverdagen

Vi er på Utterslev Skole mange om at få hverdagen til at fungere. Nedenfor er taget et par af de vigtigste udpluk fra hverdagen, som er vigtige at arbejde sammen om:

Kom til tiden så barnet kan nå at komme ordentlig på plads. Der er åbent til klassen fra kl. 7.50. Undervisningen begynder kl. 8.00 og efter en samling i klassen er der fælles morgensamling. Det er derfor vigtigt, at dit barn er i skolen senest 5 minutter før, så det kan nå at ”lande” og gøre sig klar.

Morgensamling er en del af undervisningen, og er et fast omdrejningspunkt i skolens dagsrytme. Både i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen begynder dagen med en fælles samling, med sang og aktuelle, faglige emner. Morgensamlingerne giver børnene en fælles start på dagen, giver børnene mulighed for at øve sig i at præsentere sig i større forsamlinger samt føle sig som en del af et større fællesskab.

Som forældre er man meget velkommen til at deltage ved morgensamlingerne. Det giver et godt indblik i den omgangstone og den samværsform der er på skolen. Vælger man at være med til morgensamlingen, er det vigtigt, at man er med til at give den ansvarlige lærer ro og opmærksomhed. Derfor skal man være til stede under hele morgensamlingen. Mindre søskende er velkommen til at være med. Det er en god introduktion til deres skolestart og for dem en god træning i at være stille under morgensamlingen.  

God kommunikation mellem skole og hjem hjælper barnet. Som forældre er det vigtigt, at forholde sig til, og svare på den information, der kommer fra skolen og de øvrige forældre.

Skolen benytter Aula som det primære kommunikationsværktøj. Her er det f.eks. muligt at finde ugeplaner, nyheder, arrangementer m.m. .

Aula kan godt til en start virke lidt uoverskueligt, men med tiden finder man ud af, hvor den vigtigste information ligger. Det forventes fra skolens side, at man som forældre minimum én gang om ugen er inde på Aula.

Det er muligt at komme på Aula fra en computer med internetforbindelse eller fra en smartphone. Skolen kan tilbyde oplæring i brugen af Aula. Så tøv ikke med at spørge en anden forældre eller en fra det pædagogiske personale.

På Aula kan man også maile til de andre forældre i klassen, kontaktforældre, personalet, ledelsen og skolebestyrelsen via beskedsystemet. Beskeder til 'alle' bør dog begrænses. Hvis du er i tvivl, så kontakt ledelsen eller det pædagogiske personale.

Skole/hjem samarbejdet

Det pædagogiske personale er dem, der har den professionelle tilgang til barnet og ansvaret for fagligheden og læringen i skolen. Forældrene er dem, der kender barnet bedst og tager ansvar for, at barnet hver dag møder undervisningsparat. Undervisningsparat betyder f.eks. at barnet er udhvilet, har spist morgenmad, har madpakke med, og møder op med det barnet i løbet af skoledagen har brug for, f.eks. et fyldt penalhus og idrætstøj.  

I løbet af året er der forældresamtaler, hvor barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, samt barnets trivsel, styrker og udfordringer bliver drøftet. Barnet er med til møderne, og det er godt både inden mødet og efter mødet, at tale med barnet om hvordan skolegangen opleves. Hvis der laves aftaler med hjemmet i forhold til opfølgningsmål eller andre aftaler i øvrigt, er det vigtigt for både hjemmet og skolen af vide, at der arbejdes med aftalen.

Derudover er der i løbet af året også forældremøder. Her fortæller det pædagogiske personale om temaer, projekter og emner, som de er optaget af for tiden. Der er på disse møder mulighed for, at drøfte og tage fælles holdning til ting, f.eks. fødselsdage, udpegning af kontaktforældre eller hvad der ellers måtte optage forældregruppen. Her kan det også aftales, hvordan man som forældre bedst kommer i kontakt med lærerne, hvis der er noget man ønsker at drøfte. Jo flere forældre der er til stede på møderne, jo bedre indblik får den samlede forældregruppe i skolens fokus, og jo stærkere aftaler kan man lave med hinanden. Det er derfor vigtigt, at man som forældre deltager i møderne og i de øvrige arrangementer på skolen.

Sker der i barnets hjem ekstraordinære begivenheder, der har betydning for barnets skolegang og trivsel, er det vigtigt at skolen er informeret herom. Så tag kontakt til kontaktlæren i klassen, hvis der er noget skolen skal vide. Dette kan f.eks. være skilsmisse, dødsfald eller andre traumer.  

Forældrene er stærke rollemodeller. Det er derfor af stor betydning, hvordan forældre overfor barnet omtaler ansatte, børn og andre forældre på skolen. Vær derfor opmærksom på som forældre, at du omtaler andre personer loyalt.

 

For at barnet kan være en aktiv del af fællesskabet i skolen og kunne følge med i undervisningen, er det vigtigt at barnet er til stede. Barnet forventes derfor at holde ferie i skolens ferieperioder medmindre andet aftales med skolens ledelse. Der findes en blanket, hvor man kan søge om ekstraordinær fritagelse over tre dag. Hvis barnet er syg, eller har andet fravær, bedes dette også meddelt skolen.

 

Nysgerrighed i forhold til hvad barnet lærer

Spørg dagligt til, hvad barnet har lært og ikke hvad barnet har lavet. Det er videnskabeligt bevist, at jo mere forældrene viser interesse for barnets skolegang og hvad barnet lærer, jo bedre klarer barnet sig fagligt i skolen. Det gælder f.eks. at følge med i hvad der sker i skolen, hvilke faglige mål og opgaver der arbejdes med samt give udtryk for, at skolegangen er vigtig.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har, sammen med skolens ledelse, til opgave at sætte retning på skolen. Skolebestyrelsen har i det arbejde bl.a. til opgave, at formulere principper, der er bindende for skolens virke. Det kan være principper for skole-hjem-samarbejdet, for faglig fordybelse, individuelle læringsmål m.m. Derudover skal skolebestyrelsen godkende skolens budget, føre tilsyn med skolens resultater og være et bindeled ud i forældregruppen. Bestyrelsen repræsenterer også skolen udadtil, og deltager i det skolepolitiske arbejde.

I skolebestyrelsen sidder syv forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter, skolelederen og KKFO-lederen. På skolens hjemmeside kan du se hvem disse. Der er valg til bestyrelsen hvert fjerde år, senest 2018, og der afholdes ca. ti møder årligt.

Har du emner som du ønsker skolebestyrelsen forholder sig til, er du altid velkommen til at tage kontakt til formanden eller et af medlemmerne. Dette kan let gøres via Aula.   

Forældrerådet i UFOen

Utterslev Skoles Fritidsordning (UFOen) har et Forældreråd. Rådet har rådgivende kompetence og afholder fire møder om året. Forældrerådet høres om spørgsmål vedrørende UFOens drift og udvikling herunder fastsættelse af pædagogiske mål og principper, forældresamarbejde, struktur, lokalemæssige forhold, budget og ansættelse af personale m.v.. Forældrerådet består af tre eller fem medlemmer valgt af og blandt forældre til børn i UFOen. Der deltager også medarbejderrepræsentanter fra UFOen i forældrerådets møder.

Kontaktforældre i klasserne

Alle forældre har et medansvar for et godt forældresamarbejde og for, at der er god trivsel i og omkring børnegruppen. Kontaktforældrene er således ikke alene om denne opgave, hvilket vi finder vigtigt at understrege. Kontaktforældrene har dog en særlig rolle i forhold til at tage initiativet, hvis andre ikke gør det. Helt grundlæggende handler det ’bare’ om at skabe nogle gode, overkommelige rammer for dialog, samvær og forståelse mellem børn og mellem forældre i klassen.

Hvad laver kontaktforældre?

Alle klasser vælger på skoleårets første forældremøde to kontaktforældre. Deres primære opgave er, at understøtte det sociale liv i klassen. Hvad det præcist skal dække over i dit barns klasse – dét skal forældrene drøfte i fællesskab på det første forældremøde. 

Det pædagogiske personale sørger for at sætte kontaktforældre-temaet på dagsordenen på det første forældremøde. Punkter til dagsordenen kan være:  

 • Kontaktforældrenes rolle/opgaver i lige netop jeres klasse
  (prøv i første omgang at holde det på et overskueligt plan)

 • Forslag til konkrete aktiviteter – dette kan f.eks også arrangeres i en ’trivselsgruppe’ uden om kontaktforældrene.

 • Valg af Kontaktforældre

 • Aftale om det første planlægningsmøde mellem Kontaktforældrene, inden I går hjem

 

Kontaktforældrene koordinerer og planlægger, men behøver de også at gennemføre det hele?!! Arrangementer, aktiviteter og praktiske opgaver kan sagtens uddelegeres til de andre forældre i klassen. På den måde bliver arbejdsbyrden mere overkommelig for alle. Og i øvrigt er det bare meget sjovere, når man løfter i flok.

Nogle konkrete opgaver ligger dog fast for kontaktforældrene:

Forældremøder
Efterår og forår holder skolen forældremøde. I tæt samarbejde med det pædagogiske personale for årgangen skal Kontaktforældrene:
- Udarbejde dagsorden
- Være ordstyrere
- Tage referat

Fælles morgenmad
Skolen har tradition for, at børn, forældre og det pædagogiske personale spiser morgenmad sammen i klasserne, når børnene går på juleferie og sommerferie. Kontaktforældrene organiserer:
- Invitation
- Indkøb eller sammenskudsgilde
- Borddækning
- Oprydning

Derudover kan opgaverne være, at arrangere fællesspisning, oprette en klassekasse og lave legegrupper/trivselsgrupper/madgrupper.

I kan låne kantinen på skolen til fællesspisninger, klassefester og andre arrangementer. Få mere at vide hos det pædagogiske personale eller på skolens kontor.

Kontaktforældrene bør også fungere som talerør til skolen om problemstillinger, der er generelle for klassen.  Ofte er kontaktforældrene også glimrende sparringspartnere for det pædagogiske personale, hvis der er behov for en særlig indsats i klassen.

Kontaktforældrene er også det nærmeste bindeled til skolebestyrelsen og kan blive inviteret i forhold til at debattere eller kommentere forskellige initiativer.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at kontaktforældre ikke har rollen som mæglere eller advokater i konflikter. De bør heller ikke være ’sagsbehandlere’ i enkeltsager. Her er det op til de involverede forældre og skolen, at løse problemerne i et afgrænset og fortroligt samarbejde.

Det pædagogiske personale har tavshedspligt. De må under ingen omstændigheder udtale sig om konkrete forhold, der vedrører andre børn og forældre i klassen. Det skal naturligvis respekteres.

 

Denne folder skal ses som et supplement til folderen ’Indskolingen Utterslev Skole’ og UFO’ens Forældreguide. Denne folder udleveres til nye forældre, og opdateres løbende. De opdaterede versioner vil altid kunne findes på skolens hjemmeside.